Planering av transportinfrastruktur

Infrastrukturplanering lösningar     Kontakta oss

Transportinfrastrukturen har en enorm inverkan på våra liv. Den definierar utseendet på våra städer, den sammankopplar människor, samhällen och länder och den avgör sättet på hur vi rör oss. Kraven som ställs på den är höga, liksom kostnaderna för att bygga och underhålla den.

Beslutsfattarna har det tufft. Eftersom de använder skattebetalarnas pengar måste de motivera alla infrastrukturinvesteringar och måste beakta önskemål från alla inblandade parter, inklusive framtida generationer. Brist på data och osäkerhet om framtida förhållanden och det mänskliga beteendet gör det dock extremt komplicerat att skapa en mobil infrastruktur som tillgodoser alla behov.

Regeringar, statstjänstemän, trafikplanerare och konsulter - alla behöver de en pålitlig databas för att bedöma och förbättra befintlig och planerad transportinfrastruktur. Trafikmodeller kan hjälpa dem att skapa effektiv, säker, tillgänglig och hållbar mobilitet i stads- och landsbygdsområden.

  • Hålla jämna steg med mobila trender och förändringar och skapa tillämplig infrastruktur och regler.
  • Använda vetenskapliga metoder och modeller för att motivera investeringar och för att få med privata, offentliga och kommersiella intressenter.
  • Testa olika scenarion och antaganden med en modell som täcker alla lägen och all trafikdata.
  • Stärka kollektivtrafiken genom att ge det utrymme och den infrastruktur som den behöver.

Ökad effektivitet

Trängsel och brist på utrymme är utmaningar som påverkar nästan varje stad. Men hur skall den begränsade stadsytan fördelas mellan olika intressenter och mobilitetsformer? Och hur skulle trafikflödet och dess servicenivå kunna förbättras? Trafikmodellering och planering kan hjälpa till att utnyttja den befintliga såväl som den planerade infrastrukturen på bästa möjliga sätt. Dessa verktyg kan användas för att analysera underliggande problem, testa olika scenarion och skapa en ny, rättvis och effektiv transportstrategi.

Tillhandahålla framtidssäkrad infrastruktur

Städer är som levande organismer som växer och utvecklas. Människor kommer och går, liksom fastighetsprojekt och mobila trender. Infrastruktur däremot, förväntas vara långvarig och stabil på grund av dess enorma kostnader. Målet är därför att designa infrastruktur som tar hänsyn till framtida utveckling och enkelt kan anpassas till förändrade demografiska, ekonomiska eller rumsliga omständigheter. Det innebär att man utvärderar mobilitetspolicyer och regler innan man implementerar och optimerar infrastrukturen för elektrisk och samordnad mobilitet.

Säkerhetsställa bobarheten

För att öka livskvaliteten i städer är säkerhet och ren luft viktiga element. Nyckeln till detta ligger i säker mobilitet och färre utsläpp från transporter. Men vilka åtgärder leder till långvarig framgång och säkerställer en säker och hållbar mobilitet?

Trafikanalyser kan användas för att testa olika scenarion och utifrån dessa utveckla strategier för rena och hållbara transporter. Trafik- och olycksdata kan också vara grunden för att justera infrastrukturen genom att identifiera, mildra och förebygga olycksdrabbade platser.

Stärka kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för tillgängligheten till mobilitet. En efterfrågeanalys hjälper till att identifiera områden med starkt behov såväl som områden med överutbud och är en grund för beslut om nya linjer eller stationer. Med hjälp av en trafikmodell kan framtida scenarion eller alternativ simuleras och infrastrukturinvesteringarna anpassas därefter. En modell är också behjälplig för att hitta rätt placering för mobilitetshubbar, för att samordna kollektivtrafik med nya former av mobilitet, såsom samåkning, cykeldelning och elskotrar.

Fördelar med trafikplaneringssystem

  • Visualisera alla trafikanter och deras interaktioner I en och samma modell, inklusive samtliga kollektivtrafiksformer.
  • Effektivt skapa och uppdatera en modell från externa datakällor.
  • Testa olika scenarion eller alternativ på en makroskopisk skala.
  • Genomföra trafikanalyser och utveckla avancerade transportstrategier och lösningar.