Stadsluft gör dig fri - sades det en gång. Idag kan det tyvärr också göra dig sjuk. Luftföroreningar ökar risken för hjärt- och andningssjukdomar. På ett globalt genomsnitt reducerar det människors livslängd i högre grad än andra riskfaktorer, till exempel rökning. Av denna anledning vidtar städer runt om i världen åtgärder för att bidra till bättre luftkvalitet. Men vilka lovar den största framgången? Bör de optimera trafikflödet? Eller begränsa användningen av privatbilar? Ska de stärka kollektivtrafiken? Eller förlita sig på elscotrar? Här är det viktigt för de ansvariga att i förväg analysera och utvärdera möjliga åtgärder. Utifrån detta kan de lämpligaste väljas för att skydda medborgarnas hälsa.

De ansvariga står inför en rejäl utmaning: Å ena sidan måste de minska utsläppen. Å andra sidan vill de undvika negativa effekter såsom ekonomiska förluster på grund av körförbud. Det är viktigt att noggrant överväga fördelar och nackdelar med möjliga åtgärder, att överväga behoven hos de olika intressegrupperna och att välja rätt trafikplaneringsstrategi. Mjukvara för trafikplanering och simulering hjälper till i denna process.

  • Exakta uppgifter om utsläppsminskning och föroreningskoncentration
  • Analysera och utvärdera kort- och långsiktiga effekter av möjliga åtgärder
  • Jämför alternativ och välj den rätta strategin 
  • Främja hållbarhet 
  • Förbättrad livskvalitet för befolkningen

Analysera den nuvarande situationen

Var finns det tjock luft och varför? Och var är ljudnivån för hög? Programvara och modeller gör det möjligt att beräkna föroreningshalter och bullernivåer inom ett område, till exempel en hel stad, i detalj. Detta gör det möjligt att fastställa exakt hur många invånare i vilka områden som direkt påverkas av luftföroreningar och buller.

Vilken är den bästa strategin?

Hur påverkar olika åtgärder utsläpp och luftkvalitet? Hur påverkar de transportbehov eller rörlighetsmönster? Är effekter på valet av transportsätt att förvänta, till exempel genom att flytta efterfrågan till icke-motoriserade fordon och kollektivtrafik? Programvara för trafikplanering och simulering kan svara på dessa och många andra frågor. Den kan också användas för att undersöka mycket lokala åtgärder som harmoniserar trafikflödet och reducerar antalet och intensiteten av fordon.

En blick in i framtiden

Inte bara den nuvarande situationen kan förbättras med trafikmodeller och programvara för trafikplanering och simulering. De hjälper också till att beräkna rörlighet och transportbehov för framtida scenarier. Hur påverkas exempelvis luft och buller, när konventionella fordon blandade med eldrivna autonoma bussar bestämmer rörligheten i städerna? Eller om det satsas mer på kollektivtrafik och säkra cykel- och gångstigar? Programvarans analyser och utvärderingar ger en vetenskaplig grund för beslut om framgångsrika strategier.

Fördelar med programvara och modellering

  • Beräkna och redovisa trafikens inverkan på luftkvaliteten
  • Prognos för framtida utveckling
  • Utvärdera och jämför effekterna av olika strategier och åtgärder
  • God grund för beslut om hur man bäst kan förbättra luften

Related Products

PTV Balance & Epics

Optimera trafikljus och implementera ett trafikanpassat styrsystem

Learn more

PTV Optima

Hantera hela ditt trafiknätverk i realtid

Learn more

PTV Route Optimizer

Ruttning och schemaläggning samt ruttoptimering med hänsyn till alla lastbilsattribut och begränsningar

Learn more

PTV Vissim

Simulera realistiskt och levande multimodal och mikroskopisk trafik

Learn more

PTV Vistro

Genomför trafikpåverkananalyser och optimera signaltider

Learn more

PTV Visum

Den ledande programvaran för multimodal transportplanering och makroskopisk trafiksimulering

Learn more

PTV xServer

Utvecklarens verktygslåda för anpassningsbar och integrerad ruttoptimering, kartvisualisering, geokodning och mer

Learn more