Mobilitetstjänster

Mobilitetstjänster  Kontakta oss

Mobilitet befinner sig i en övergångsfas. I synnerhet unga stadsmänniskor efterfrågar allt fler flexibla mobilitetstjänster och alternativ - och avvisar istället fasta tidtabeller, stationer och abonnemang. Delad, on-demand, mikro- och multimodal mobilitet ökar. Nya mobilitetsoperatörer kommer in på scenen och stör industrin med nya former av mobilitet och affärsmodeller. Samtidigt försöker traditionella kollektivtrafikoperatörer att hitta rätt balans mellan att tillhandahålla en allmän tjänst för alla och att fungera ekonomiskt och effektivt.

Både gamla och nya mobilitetsleverantörer står inför utmaningen att hitta sin plats inom befintliga och framtida transportsystem. Avancerade trafikmodeller och simuleringar kan hjälpa dem att skapa en livskraftig och framgångsrik affärsmodell och att utveckla rätta strategier.

  • Testa olika scenarion och antaganden med en modell som täcker alla trafiklägen och data
  • Analysera efterfrågan och anpassa nätverket, flottan och tidtabellerna
  • Hitta de bästa platserna för delade fordon, stationer, laddningsstationer och knutpunkter
  • Beräkna hur många fordon en flotta behöver för att kunna möta efterfrågan och fungera ekonomiskt
  • Utvärdera förseningar och restider ur passagerarens perspektiv

Utvärdering av nätverk och service

Behöver spårvägsnätet förlängas? Var skall cykeldelningsstationer placeras? Och hur många fordon behövs för att lansera en on-demand-tjänst? Frågor som dessa kan besvaras med hjälp av en trafikmodelleringsprogramvara. En efterfrågeanalys hjälper till att identifiera behov och överutbud. Och simuleringar hjälper till att jämföra olika scenarion, med en rad faktorer i beaktande, till exempel restider, förseningar och lagar.

Läge, läge, läge

Konkurrensen kring allmänna ytor är hög, så att etablera nya stationer är dyrt. Platser för buss- eller spårvagnsstationer, pendelparkeringar och laddningsstationer bör därför vara välplanerade. Det måste ta hänsyn till efterfrågan och konkurrerande erbjudanden om mobilitet i området. En trafikmodell är behjälplig för att hitta rätt placering och kan också användas för att bestämma en lämplig plats för mobilitetshubbar som sammanför kollektivtrafik och nya former av mobilitet, till exempel samåkning, cykeldelning och elskotrar.

Redo för framtiden

För att kunna konkurrera med de olika mobilitetsleverantörerna är det avgörande att tänka på potentiella passagerares perspektiv och svara på deras behov. Det inkluderar flexibla och on-demand-tjänster och en lättförståelig prispolicy. Eftersom mobilitet blir allt mer multi- och intermodal bör leverantörer också överväga att ansluta sina tjänster till andras, t.ex. genom att använda en gemensam app eller hubb. Med simulerings- och modelleringsprogram kan de överväga alla mobilitetserbjudanden och utvärdera olika scenarion innan de tar nästa steg.

Fördelar med trafik- och flottplaneringsprogram

  • Genomföra trafik- och efterfrågeanalyser och utveckla avancerade transportstrategier och lösningar.
  • Uppvisa alla trafikanter och deras interaktioner i en modell, inklusive alla olika kollektivtrafikslag.
  • Testa olika scenarion eller alternativ på en makroskopisk och mikroskopisk nivå.
  • Använda vetenskapliga metoder och modeller som beslutsunderlag.
  • Effektivt skapa och uppdatera en modell från externa datakällor.